Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

GMINA MICHÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 21-140 Michów, ul. Rynek I 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818566001 , fax. 818566001
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MICHÓW
  ul. Rynek I 16
  21-140 Michów, woj. lubelskie
  tel. 818566001, fax. 818566001
  REGON: 431019566
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamichow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00 (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: GminaMichów, nr rachunku 98 8191 1068 2001 0000 1531 0006 z dopiskiem Cyfrowa Gmina. Wadium wniesione w pieniądzuZamawiający przechowuje na rachunku bankowym.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Wykonawcaprzekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument potwierdzającywniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony woryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osóbupoważnionej/upoważnionych do jego wystawienia; Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawcadołącza do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium Cyfrowa Gmina. Za wyjątkiemwadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczysię data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach