Przetargi.pl
Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023

GMINA JANÓW PODLASKI ogłasza przetarg

 • Adres: 21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska 6A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833413073 , fax. 833413077
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JANÓW PODLASKI
  ul. Bialska 6A
  21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833413073, fax. 833413077
  REGON: 030237546
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej, zlokalizowanegoprzy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej, zlokalizowanegoprzy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2023 r.Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej, zlokalizowanegoprzy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023 r.Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej, zlokalizowanegoprzy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 3 stycznia 2023 r. do 29 kwietnia 2023 r.Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej, zlokalizowanegoprzy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie 1 lutego 2023 r. do 16 maja 2023 r.Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej, zlokalizowanegoprzy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 80 ton, w okresie od 1 lutego 2023 r. do 16 maja 2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03114100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną