Przetargi.pl
Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarczów

Gmina Jarczów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-664 Jarczów, 3 Maja 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarczów
  3 Maja 24
  22-664 Jarczów, woj. lubelskie
  REGON: 950368919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jarczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarczów.”Zakres robót obejmuje 5 zadań w szczególności: 1) Termomodernizacja i modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek, wraz z zagospodarowaniem terenu,2) Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek-Kolonia,3) Termomodernizacja i modernizacja budynku szkoły w miejscowości Wierszczyca wraz z zagospodarowaniem terenu,4) Termomodernizacja i modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Przewłoka,5)Modernizacja i adaptacja części pomieszczeń byłej szkoły w Chodywańcach oraz zagospodarowanie terenu. Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Termomodernizacja i modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek, wraz z zagospodarowaniem terenu:Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Opracowanie projektowe stanowi rozszerzenie projektu termomodernizacji budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek o modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku oraz o zagospodarowanie przyległego terenu. Zakres prac ujętych w opracowaniu obejmuje:1. Termomodernizację budynku;2. Modernizację wnętrza budynku;3. Modernizację schodów zewnętrznych;4. Zagospodarowanie terenu przy budynku;2) Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek-Kolonia:Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek-Kolonia. 3) Termomodernizacja i modernizacja budynku szkoły w miejscowości Wierszczyca wraz z zagospodarowaniem terenu:Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i modernizacja budynku szkoły w miejscowości Wierszczyca. Opracowanie projektowe stanowi rozszerzenie projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Wierszczyca o modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku.Zakres prac ujętych w opracowaniu obejmuje:1. Termomodernizację budynku;2. Modernizację wnętrza budynku;3. Modernizację schodów zewnętrznych4) Termomodernizacja i modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości PrzewłokaPrzedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i modernizacja budynkuremizo-świetlicy w miejscowości Przewłoka.Zakres prac ujętych w opracowaniu obejmuje:1. Termomodernizację budynku;2. Modernizację wnętrza budynku;5) Modernizacja i adaptacja części pomieszczeń byłej szkoły w Chodywańcach oraz zagospodarowanie terenu. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja części pomieszczeń budynku dawnej szkoły w Chodywańcach na cele statutowe klubu sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 złWadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Jarczowienr rachunku: 22 9639 1035 2006 3500 0143 0005z adnotacją „„Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarczów. Wadium – Znak sprawy: ZP.271.10.2022” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: --zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.-sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.-zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na: termomodernizacji, modernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, w tym:b) trzy roboty budowlane każda o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach