Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzetu i urzadzeń medycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8540500 , fax. 061 8521948
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8540500, fax. 061 8521948
  REGON: 00029120400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzetu i urzadzeń medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzetu i urzadzeń medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: 1. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2). Spełnią wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną wymagane jest załączenie do oferty: a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólników; b) pełnomocnictwa wspólników do występowania w imieniu spółki lub złożenia dokumentów przetargowych podpisanych przez wszystkich wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. 1.2. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentacji określonych w podpunkcie 1.1 lub 1. 2 punktu specyfikacji. 1.3. Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 1.4. Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. 1.5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do specyfikacji. 1.6. Oświadczenie o przekazaniu/nie przekazaniu części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 5. 1.7. 1. dla wyrobów medycznych o klasie ryzyka I z wyjątkiem wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych: a) odpowiednią deklarację zgodności CE producenta zgodną z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, LUB b) inne zaświadczenie ważne w okresie przejściowym do 31.12.2005 poświadczające dopuszczenie produktu do obrotu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że jest on bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego jak i pacjentów. zachowujące swoją ważność na dzień składnia oferty. 1. dla pozostałych wyrobów medycznych (kl. I - z funkcją pomiarową, sterylne, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, kl. IIa, kl. IIb, kl. III). d. odpowiedni certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC dla wyrobów medycznych dla niniejszych przedmiotów zamówienia wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, e. odpowiednią deklarację zgodności CE producenta zgodną z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych dla niniejszych przedmiotów zamówienia, f. świadectwo rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bądź inne zaświadczenie ważne w okresie przejściowym do 31.12.2005 poświadczające dopuszczenie produktu do obrotu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że jest on bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego jak i pacjentów. zachowujące swoją ważność na dzień składnia oferty 2. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wco.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach