Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t.

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5298161 , fax. 065 5298154
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna
  ul. Przemysłowa 10 10
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5298161, fax. 065 5298154
  REGON: 00090020600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa-zakup jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t. dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341361000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy); 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy); 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy); 5) zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu oddalonym od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 30 km. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia wykonawcy i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku) załącznik nr 1; 2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń; 7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę; 8) oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki postępowania; 9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia na oferowany samochód 2-letniej gwarancji bez określonego limitu kilometrów na silnik, podzespoły i lakier oraz 5-letniej gwarancji na perforację nadwozia; 10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi?dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły?wem terminu składania ofert); 11) szczegółowy opis oferowanego samochodu przygotowany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Do opisu Wykonawca zobowiązany jest załączyć zdjęcia (dopuszcza się załączenie katalogu) oferowanego samochodu; Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach