Przetargi.pl
Dostawa specjalnych ubrań strażackich oraz sprzętu pożarniczego

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5296834
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie
  Plac Kościuszki 4 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5296834
  REGON: 41110291700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-leszczynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalnych ubrań strażackich oraz sprzętu pożarniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Dostawa fabrycznie nowych specjalnych ubrań strażackich - 58 kompletów. Część II Dostawa fabrycznie nowego sprzętu pożarniczego: - pompa szlamowa spalinowa - 1 szt., - latarka (dwużarnikowa, żarówka xenonowa) - 6 szt., - butla stalowa z z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351134003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wnosi się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (warunek ten będzie spełniony, jeśli z załączonego przez Wykonawcę odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że Wykonawca prowadzi działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. Ocena spełnienia warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń wymienionych niżej według formuły spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach