Przetargi.pl
REMONT DACHÓW Z WYMIANĄ POKRYCIA W MIEJSCOWOŚCI WOLSZTYN

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3472756 , fax. 068 3472756
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Fabryczna 13 13
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 068 3472756, fax. 068 3472756
  REGON: 97073472200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DACHÓW Z WYMIANĄ POKRYCIA W MIEJSCOWOŚCI WOLSZTYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachów z wymianą pokrycia w miejscowości Wolsztyn. W skład postępowania wchodzą 2 zadania: Zadanie nr 1 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 10, Zadanie nr 2 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności wymagania minimalne dla wykonawców. Wymagania minimalne dla Wykonawców: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełnić każdy z wykonawców osobno. 2.Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; Wymagania minimalne dla Wykonawców: a)Wykonawca wykaże , ze dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających opisane wyżej uprawnienia; W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. b) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem, a w szczególności udokumentuje, że zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: - 1 zadanie polegające na remoncie dachu o powierzchni minimalnej 420 m2 o pokryciu z blachodachówki. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. c) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym ,Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, a w szczególności rusztowaniem ramowym, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , w tym opisanych powyżej , którymi będzie dysponował. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wymagania minimalne : a)W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty wspólnej przedmiotowy warunek winien spełnić każdy z wykonawców osobno. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełnić osobno.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty : A1.Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; A.2. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej Wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1. Wykaz robót potwierdzających spełnienie warunku minimalnego z zakresu posiadanego doświadczenia, wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wyłącznie w formie referencji potwierdzających zakres i jakość wykonanych robót) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; B.2.Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z załączonymi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z załączonymi uprawnieniami zawodowymi i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r, Nr 5, poz.42 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; B.3. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia , jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt. B2 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. B.4 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 - potwierdzający spełnienie warunku minimalnego z zakresu posiadanego potencjału technicznego opisanego w niniejszym rozdziale. B.5. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. B4 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia jakimi będzie dysponował. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Uwaga: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. ( Dz. U. Z 2006 r., nr 87, poz. 605 ). UWAGA : Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli: -wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, -lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, -albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, zawierające błędy, -lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. D. Inne dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty : D.1. Zaakceptowane przez Wykonawcę -poprzez parafowanie przez osoby uprawnione - Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik do SIWZ; D.2. Tabelę elementów scalonych; D.3. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolsztyn.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach