Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw

Urząd Gminy Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5496071 , fax. 065 5496975
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Przemęt
  ul. Jagiellońska 8 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5496071, fax. 065 5496975
  REGON: 00065486500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia placów zabaw przy następujących przedszkolach położonych na terenie Gminy Przemęt: ADRES PRZEDSZKOLA Przedszkole w Buczu Bucz, ul. Akacjowa 4 64-234 Przemęt Przedszkole w Kaszczorz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375350000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 4.Wykaz (stanowiący zał. nr 4) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień obejmujących dostawy wyposażenia, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 tyś. zł netto każdy. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 5. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają następującym normom (lub równoważnym normom europejskim lub normom innych państw członkowskich EOG ): PN-EN 1176-1-2008 PN-EN 1176-2-2008 PN-EN 1176-3-2008 PN-EN 1176-4-2008 PN-EN 1176-5-2008 PN-EN 1176-6-2008 PN-EN 1176-7-2008 PN-EN 1176-10-2008 PN-EN 1176-11-2008 6. Rysunki, zdjęcia, lub wizualizacje wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia elementów wyposażenia. Wszystkie dokumenty, powinny być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenia należy przedłożyć w formie oryginału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach