Przetargi.pl
wykonanie stanu surowego łącznika sali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbnie ul. Szkolna 4

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7331205 , fax. 062 7331205
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta
  Rynek 2 2
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7331205, fax. 062 7331205
  REGON: 00114026900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie stanu surowego łącznika sali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbnie ul. Szkolna 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ściany budynku,otwoy na okna, drzwi, przygotowanie i montaż zbrojenia, stropy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1594,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wypełnienie druku oferty, zakceptowanie treści umowy, kosztorys ofertowy, dowód wpłaty wadium
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktalną informację z Krajowego Rejestru Karnego,aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, aktualne zaświadczenie z ZUS, referencje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odolanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach