Przetargi.pl
„Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”:1.1 „Część 1 – wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej”"; 1.2 „Część 2 – dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej”"; 1.3„Część 3 – wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej - mogę więcej"";1.4„Część 4 – wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.:„Nauka dla nas w sam raz”"; 1.5 „Część 5 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii w ramach projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy”"; 1.6„Część 6 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy”".

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”:1.1 „Część 1 – wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej”"; 1.2 „Część 2 – dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej”"; 1.3„Część 3 – wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej - mogę więcej"";1.4„Część 4 – wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.:„Nauka dla nas w sam raz”"; 1.5 „Część 5 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii w ramach projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy”"; 1.6„Część 6 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy”".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia składa się z 6 części: Część 1 - wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych obejmująca zakup i dostawę m.in. mikroskopów, chłodziarek laboratoryjnych, ławek laboratoryjnych, wag szkolnych, lornetek, fartuchów laboratoryjnych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, ceramicznych i metalowych, termometrów, aparatury do destylacji, pipet, urządzeń grzewczych oraz podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 1 zawiera Formularz cenowy. Część 2 - dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 2 zawiera Formularz cenowy. Część 3 - wyposażenie pracowni fizycznych obejmująca zakup i dostawę m.in. szczypiec, mierników, układów scalonych, zasilaczy laboratoryjnych, tranzystorów, stabilizatorów, diod, potencjometrów, oscyloskopów cyfrowych, przełączników dźwigniowych, zestawów do nauki elektroniki i elektryczności, generatorów funkcyjnych, przewodów pomiarowych i elektrycznych, odsysaczy lutowniczych, lup i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3 zawiera Formularz cenowy. Część 4 - wyposażenie pracowni matematycznej obejmująca zakup i dostawę m.in. miarek, misek, dzbanków, lejków, wag i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 4 zawiera Formularz cenowy. Część 5 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii obejmująca zakup i dostawę m.in. mikrometrów, suwmiarek, płytek wzorcowych, twardościomierzy, linałów kreskowych, wzorców kątów, sprawdzianów do spoin i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 5 zawiera Formularz cenowy. Część 6 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP obejmująca zakup i dostawę m.in. wskaźników laserowych, próbników napięcia, mierników temperatury, multimetrów cyfrowych i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 6 zawiera Formularz cenowy. 2) Dostarczane Zamawiającemu w ramach wszystkich części niniejszego zamówienia sprzęty/pomoce dydaktyczne/wyposażenie muszą być nowe, w pełni sprawne i gotowe do użycia oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa, techniczne, funkcjonalno-użytkowe. 3) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy na koszt Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.: Dla części 1:  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ul. Krótka 1, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu umowy; Dla części 2:  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ul. Krótka 1, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu umowy; Dla części 3:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3,  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ul. Krótka 1, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu umowy; Dla części 4:  Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub; Dla części 5:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3; Dla części 6:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3. 4) Koszty załadunku, rozładunku, montażu i uruchomienia oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia obciążają Wykonawcę. 5) Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia. 7) W przypadku stwierdzenia braku lub wadliwości dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o brakujące elementy lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych, a także pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 8) Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru końcowego. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 9) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji jakości (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego). Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na opisanych poniżej warunkach:  okres gwarancji obejmować będzie co najmniej 24 miesiące od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;  w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o powstałych wadach/usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn strony ustalą odrębnie adekwatny do okoliczności termin;  w przypadku niedokonania naprawy/wymiany przedmiotu zamówienia, Zamawiający zleci naprawę/wymianę osobom trzecim na koszt Wykonawcy;  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje zgodne z warunkami opisanymi powyżej najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wypełniony formularz cenowy – załącznik Nr 2 -2e do SIWZ (w zależności na jaką część składana jest oferta); c) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach