Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Prudniku.

Powiat Prudnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 381 700, , fax. 77 438 17 01
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Prudnicki
  ul. Kościuszki 76
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 381 700, , fax. 77 438 17 01
  REGON: 53141260000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Prudniku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia do Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Prudniku w ramach projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki w ramach RPO WO-2014-2020 pn. ”Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” umowa nr RPOP.05.01.00-16-009/18-00. CZEŚĆ I-Dostawa sprzętu laboratoryjnego - mikroskop optyczny – 5 szt.; - mikroskop z możliwością podłączenia do komputera – 1 szt.; - pehametr kieszonkowy – 3 szt.; - waga elektroniczna– 2 szt.; - termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych – 3 szt.; - narzędzia preparacyjne w etui– 5 zestawów, - pojemnik teleskopowy z podwójną lupą i wieczkiem – 10 szt.; - lupa z rączką – 20 szt.; - lornetka – 3 szt.; - szkiełka nakrywkowe – 5 opak.; - szkiełka podstawowe - 10 opak.; - szkło laboratoryjne –1 zestaw ; - palnik spirytusowy – 15 szt.; - zestaw odczynników – 2 zestawy, - destylarka do wody – 1 szt.; - suszarka na szkło laboratoryjne – 1 szt.; - statyw na probówki – 20 szt.; - cylindry miarowe– 3 zestawy - zestaw plastikowych pipet – 2 zestawy; CZĘŚĆ II- Dostawa plansz, przewodników oraz atlasów - planszowy atlas roślin krajowych –1 zestaw; - zwierzęta chronione w Polsce– 1 zestaw; - przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów – 5 szt.; - atlas roślin Polski – 5 szt.; - atlas ptaków – 5 szt.; - księga zwierząt – gatunki zagrożone - 5 szt.; - atlas płazów i gadów – 5 szt.; - plansza – skala porostowa – 1 szt.; CZEŚĆ III- Dostawa pomocy dydaktycznych do pozyskiwania miodu - syrop do podkarmiania pszczół – 5 szt.; - beczka nierdzewna – 3 szt.; - czujnik mechaniczny poziomu miodu – 1 szt.; - dłuto – 4 szt.; - dłuto – 1 szt.; - dozownik – 5 szt.; - drut nierdzewny do ramek – 2 szt.; - preparat do usuwania pozostałosci miodu – 2 szt.; - kalendarz pszczelarski z pasją 2020 r. – 1 szt.; - kapelusz pszczelarski – 1 szt.; - kombinezon pszczelarski z kapeluszem 3zestawy – 1 szt.; - komora dekrystalizacyjna na beczkę – 1 szt.; - krata do pozyskiwania propolisu– 5 szt.; - krata odgrodowa – 5 szt.; - krata odgrodowa– 5 szt.; - kwas szczawiowy – 2 szt.; - maska ochronna z filtrami – 1 szt.; - mata słomiana pionowa – 5 szt.; - mieszanka ziołowa do podkurzacza – 1 szt.; - miodarka– 1 szt.; - napinacz drutu w ramce – 1 szt.; - numerki na ule – 1 kpl ; - ocieplenie górne drewniane – 5 szt.; - odsklepiacz widelcowy– 1 szt.; - odsojnik – 1 szt.; - odstojnik do miodu – 1 szt.; - odymiacz – 1 szt.; - wytłaczarka do odsklepin – 1 szt.; - pas spinający – 5 szt.; - podkarmiaczka – 5 szt.; - podkurzacz – 1 szt.; - pokrywka podkamiarki– 5 szt.; - poławiacz pyłku – 5 szt.; - przewód do pompy – 10 szt.; - ramka do ula – 3 zestawy; - refraktometr z podświetleniem – 1 szt.; - rękawice – 1 zestaw ; - rojowabik – 1 szt.; - rura do pobierania miodu – 1 szt.; - sito – 1 szt. x 67,03 zł netto, - sito stożkowe – 1 szt.; - soda kaustyczna – 2 szt.; - spirytus do dezynfekcji w pszczelarstwie – 1 szt.; - stojak do sita stożkowego – 1 szt.; - stojak pod odstojnik – 2 szt.; - stół do odsklepiania – 1 szt.; - suszarka do pyłku – 1 szt.; - topiarka do wosku – 1 szt.; - transporter do ramek – 1 szt.; - Ul– 5 szt.; - urządzenie do dekrystalizacji oraz podgrzewania korpusów – 1 szt.; - urządzenie ssąco – tłoczące – 1 szt.; - urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.; - waga pasieczna – 1 szt.; - węza pszczela trutowa – 3 kg ; - węza pszczela – 10 kg ; - wiadro polipropylenowe – 2 szt.; - wialnia – 1 szt.; - zasilacz – 1 szt.; - zbiornik do linii do rozlewania miodu – 1 szt.; - zestaw do monitorowania osypu warrozy – 1 zestaw; - zestaw solarny – 1 zestaw; - zmiotka pszczelarska – 1 szt.; CZĘŚĆ IV- Dostawa i montaż przyrządów edukacyjnych -zewnętrznych - przyrząd edukacyjny– 3 szt.; - przyrząd edukacyjny hotel dla owadów - 1 wraz z tablicą edukacyjną – 1 szt.; - przyrząd edukacyjny - Mrowisko/kretowisko wraz z tablicą dwustronną – 1 szt; CZĘŚĆ V- Dostawa przyrządów edukacyjnych -wewnętrznych - model pszczoły miodnej- 1szt.; - plaster miodu- 1szt.; - ul pszczeli w przekroju-1 szt.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 siwz tj. o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Ponadto Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (w oryginale), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach