Przetargi.pl
Zakup i dostawa soli drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2019

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Mieczysława Dzieńdziela
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 262 551, , fax. 323 242 647
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Mieczysława Dzieńdziela 44
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 322 262 551, , fax. 323 242 647
  REGON: 24333167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuk.mikolow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa soli drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa soli drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2019”. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1.Dostarczana sól powinna spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 z zawartością: - chlorku sodowego min. 90%, - antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg, - ziarnistość jednorodna o frakcji 1-6 mm. Sól musi spełniać niżej podane parametry techniczne potwierdzone atestem lub raportem z badań fizykochemicznych soli: - postać – produkt krystaliczny, sypki, - barwa – biała, biało – szara, - woda – wg PN-80/C-84081/20 max. Do 2%, - substancje nierozpuszczalne w wodzie – w PN-80/C-84081/21 MAX. DO 2,5% s.m, - potas – wg PN-80/C-84081/22, - chlorek sodowy ( NaCl ) – wg PN-80/C-84081/31 min. 90% - chlorek wapniowy ( CaCl2 ) – wg PN-80/C-84081/25, - chlorek magnezowy ( MgCl2 ) – wg PN-80/C-84081/25, - siarczany – wg PN-80/C-84081/32, - skład ziarnowy – wg PN-80/C-84081/10 2.2. Orientacyjna ilość zamawianej soli – 400 ton. Podana ilość jest wartością szacunkową/prognozowaną, która w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i aktualnych potrzeb Zamawiającego 2.3. Sól musi posiadać opinię techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania jej do posypywania dróg. Na wezwanie Zamawiającego Dostawca dostarczy zostanie atest (certyfikat). 2.4. Sól należy dostarczyć własnym transportem do Zamawiającego Baza ZUK ul. Mieczysława Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów w dni robocze. 2.5.Zamawiający każdorazowo dokona kontroli dostarczonego materiału ocenia jego stan fizyczny. Zamawiający w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie soli na koszt Dostawcy. 2.6. Zamawiający wykona kontrolne ważenia pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej na Bazie ZUK ul. Mieczysława Dzieńdziela 44 w Mikołowie. Transport soli do Zamawiającego powinien odbywać się samochodami umożliwiającymi dokonanie ważenia na wadze o długości 10m. W przypadku rozbieżności pomiędzy wagą kontrolną a dokumentem przewozowym Dostawcy, podstawą wystawienia faktury będzie waga kontrolna. 2.7. Zamawiający jednorazowo zamówi min. 25 ton. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach