Przetargi.pl
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ROKU 2022

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Józefa Rymera 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 459 02 03
 • Data zamieszczenia: 2022-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE
  ul. Józefa Rymera 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 32 459 02 03
  REGON: 242783776
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ROKU 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymywania nawierzchni drogowych, luzem w ilości łącznej 400 ton.Zamawiający wymaga przedstawienia Atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny i pozytywnej Opinii technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, lub równoważne zaświadczenie wystawione przez odpowiednie uprawnione podmioty mające siedzibę w innym państwie.Dostarczana sól drogowa powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C84081/02Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo żądać aktualnych dokumentów potwierdzających jakość soli drogowej. Realizacja dostaw będzie przebiegać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, złożonych w formie pisma lub mailu dokonywane co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem każdorazowo w ilościach nie mniejszych niż 23 t.1.1. Dostarczona sól musi spełniać wymagania normyPN-C-84081/02 z zawartością:- chlorku sodowego (NaCl) - min. 95 %- antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg- ziarnistość o frakcji 1-6 mm:- ziarna poniżej 1 mm min. 50%- ziarna powyżej 6 mm 10% max- ziarna powyżej 8 mm - 0%- pozostałe wymagania wg PN-C-84081/021.2. Sól musi spełniać niżej wymienione parametry techniczne:- postać - produkt krystaliczny, sypki- barwa biała, biało-szara- dopuszczalna wilgotność H2O poniżej 3 %- substancje nierozpuszczalne w wodzie – do 4 % max- siarczany – do 2% max (wg PN-86/C-84081/02)- pozostałe parametry wg PPN-C-84081/022. Miejsce dostawy: magazyn ZGK w Radlinie, ul. Rymera 15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach