Przetargi.pl
Zakup – dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Cieszyna

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia, 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338582890
 • Data zamieszczenia: 2022-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
  ul. Liburnia, 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 338582890
  REGON: 072796313
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.cieszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup – dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Cieszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa soli kamiennej-drogowej, drobnej z antyzbrylaczem, luzem, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, usuwania gołoledzi i wytworzenia solanki, wraz z transportem na miejsce magazynowania w Cieszynie. 2. Sól drogowa DR luzem do zimowego utrzymania dróg powinna posiadać certyfikaty Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i Państwowego Zakładu Higieny lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostarczona sól powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz wymagania normyPN-86/C-84081/02 dotyczące składu chemicznego i granulacji. Sól musi być krystaliczna, sypka o barwie białej lub białej o naturalnym odcieniu szarym lub różowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp) - Zamawiający uzna warunek udziału w postępowania za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych)b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach