Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żywca

Miasto Żywiec ogłasza przetarg

 • Adres: 34300 Żywiec, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 754 200 , fax. 334 754 202
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żywiec
  ul. Rynek 2
  34300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 334 754 200, fax. 334 754 202
  REGON: 7218253900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zywiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żywca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żywca, obejmujące roboty polegające na wykonaniu, w szczególności: 1) remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników, 2) wyrównania lub wzmocnienia istniejących podbudów i nawierzchni: pospółką, tłuczniem, betonem asfaltowym i destruktem bitumicznym (materiał inwestora), 3) remontów chodników i innych urządzeń znajdujących się w obrębie pasa drogowego, takich jak: wpusty uliczne, studnie, rowy odwadniające, ścieki betonowe, pobocza, itp., 4) utrzymania oznakowania: pionowego (montaż nowych znaków, wymiana i naprawa oznakowania istniejącego, wykonanie oznakowania tymczasowego), odnowy oznakowania poziomego, 5) napraw i drobnych remontów obiektów mostowych. Zasady realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zostały szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszej specyfikacji stanowiących jej integralną część, tj. „Opisie przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1, Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 8 oraz we wzorze umowy – załącznik nr 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wraz z Kosztorysem ofertowym. 2. Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. Pełnomocnictwo: 1) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 2) w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów: 1) zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.3). 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www.zywiec.pl informacji z sesji otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach