Przetargi.pl
Zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226280712, , fax. 226269132
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5
  00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226280712, , fax. 226269132
  REGON: 14634902800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część nr 1 – zakup i dostawa serwerów. Część nr 2 – zakup i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, licencji, akcesoriów i podzespołów do serwera NAS oraz pozostałych akcesoriów IT. Część nr 3 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach projektu „Cyfrowy Senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.; Część nr 4 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach programu „Kultura bliżej seniorów” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.; Część nr 5 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE dla rodzin objętych wsparciem CPS. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30.12.2020 r. 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ („OPZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy zobowiązani są złożyć w formie pisemnej, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza informacje o podwykonawcach. 5. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim złożone zostało na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. (...) 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp (Informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. UWAGA: Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie to Wykonawca składa w oryginale w formie pisemnej. Wykonawca wraz ze składanym oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach