Przetargi.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2021 roku.

Gmina Solec nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3761266, 3761257 , fax. 483 761 266
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec nad Wisłą
  ul. Rynek 1
  27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie
  tel. 48 3761266, 3761257, fax. 483 761 266
  REGON: 54530800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.pl, www.bip.solec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2021 roku. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych w okresie 02.01.2021 do 31.12.2021 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z równoczesną dzierżawą 1 autobusu od Zamawiającego. Uczniowie będą dowożeni do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą przy ul. T. Kościuszki 20. Zamawiający do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia oddaje do dyspozycji odpłatnie i na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą 1 autobus o liczbie miejsc siedzących 42 +1. Wykonawca będzie używał pojazd na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji w ramach zaspakajania potrzeb Wydzierżawiającego w zakresie przewozów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Solec nad Wisłą w związku z czym zapewnia i ponosi ciężar: - kosztów zatrudniania kierowców legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami, - kosztów z tytułu uzyskania niezbędnych licencji i zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, - kosztów obowiązkowych badań technicznych pojazdów. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie obowiązany jest do dokonywania na własny koszt obsług technicznych, wymiany materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, smary) oraz napraw przedmiotu dzierżawy stosownie do technicznych warunków eksploatacji pojazdów określonych w instrukcji obsługi oraz ubezpieczyć pojazd od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i auto-casco. Za okres dni wolnych od zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami) Wykonawca świadczył będzie usługi przewozowe w innym czasie ustalonym z dyrektorami szkół, w ramach zajęć kulturalno - oświatowych, dodatkowych, itp. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednia liczbę pojazdów do przewozu dzieci oraz miejsc siedzących w pojazdach. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zapewnić zastępczy środek transportu w taki sposób aby nie powodować opóźnień w dowozie dzieci na zajęcia. 2. Usługi dowozu i odwozu będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego w oparciu o obowiązującą ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i uczniów. 4. Opiekę podczas dowozu i odwozu zapewnia Zamawiający, zaś osobom - opiekunom - Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd na każdej z tras. 5. Wykonawca zamówienia musi zapewnić miejsca siedzące przewożonym dzieciom w autobusie. 6. Z przewozów będą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz szkoły podstawowej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów placówek imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu ½ biletu (do lub ze szkoły) jednak jest to rozwiązanie wariantowe i przy wycenie wykonawca powinien skalkulować zakup całych biletów. Podana liczba uczniów dowożonych autobusami na podstawie biletów miesięcznych oraz ilość przejechanych kilometrów w trakcie obowiązywania umowy będzie ulegać zmianie na co zamawiający nie ma wpływu. Wynagrodzenie wykonawcy będzie uzależnione od ilości faktycznie sprzedanych biletów w danym miesiącu. Zmiana liczby uczniów, zmniejszenie lub zwiększenie nie będzie stanowiła zmiany istotnych warunków zawartej umowy. Liczba tras: 12, Szacunkowa liczba uczniów: 157 (wg stanu na październik 2020 r.) 7. Szacowaną liczbę uczniów korzystających z dowozów w okresie realizacji zamówienia oraz opis przebiegu tras zawiera załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ. Godziny dowozów i odwozów mogą - po uzgodnieniu - ulegać zmianie - na podstawie pisemnego zawiadomienia bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy. 8. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów oraz jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. 9. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 10. Odwożenie dzieci do miejsca zamieszkania będzie odbywało się w godzinach ustalonych szczegółowo z dyrektorami szkół. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany tras. 11. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 12. Przewóz dzieci będzie realizowany w oparciu o zał. nr 8 i 9 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia tras przewozu, zmiany godzin rozpoczynania zajęć oraz liczby uczniów. 12.1 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Uchwały Nr XLIX/272/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec and Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków; Uchwały nr XIX/125/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 20.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLiX/272/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec and Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 200 1r. o transporcie drogowym. Z Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach