Przetargi.pl
Zakup i dostawa ryb i przetworów z ryb

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61866 Poznań, ul. Garbary
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa ryb i przetworów z ryb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa ryb i przetworów z ryb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03311000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach