Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji nie starszy niż 2016) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach.

GWDA spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64920 Piła, ul. Na Leszkowie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 213 61 54 , fax. 67 212 45 59
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GWDA spółka z o.o.
  ul. Na Leszkowie 4
  64920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 213 61 54, fax. 67 212 45 59
  REGON: 57205134200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji nie starszy niż 2016) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji nie starszy niż 2016, ) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach