Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

Gmina Raszków ogłasza przetarg

 • Adres: 63440 Raszków, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 343 510 , fax. 627 350 665
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszków
  Rynek 32
  63440 Raszków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 343 510, fax. 627 350 665
  REGON: 53043600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu przebudowy i rozbudowy świetlicy w Ligocie BRANZA BUDOWLANA: W pomieszczeniach 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,25 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie posadzki, rozebranie ścian, filarów, usuniecie gruzu Elementy żelbetowe i murowane: wykonać ścianki działowe z pustaków ceramicznych, ułożenie nadproży, tynki wewnętrzne, ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych, Posadzka: izolacja przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii, izolacje cieplne, posadzki cementowe, posadzki z płytek kamionkowych Okładziny ścian, sufitów: gruntowanie p-odłoży, przygotowanie powierzchni pod malowanie, wew. gładzie gipsowe, gruntowanie , dwukrotne malowanie, Stolarka: montaż drzwi wewnetrznych Rozbiórka: pomieszczenia 1,19 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, listwy przyścienne Okładziny posadzek, ścianek, sufitów: gruntowanie podłoży, przygotowanie pod malowanie, gładzie gipsowe, okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi, dwukrotne malowanie, okładziny z płyt dekoracyjnych, na stropach, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, listwy przyścienne Stolarka: montaż drzwi zewnętrznych Branża sanitarna: instalacje kanalizacyjne, instalacje wodociągowe, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Branża elektryczna: instalacja oświetlenia , instalacja gniazd, instalacja wyrównawcza, badania i pomiary Uwaga: nowo wbudowane instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne spiąć z istniejącymi. 1.1.Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2) przedmiary robót, 3) projekt budowlany. 1.2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 1.3. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do wbudowania) –niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej. 1.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 1.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy: niż 5 lat, licząc od terminu odbioru końcowego. Rękojmia za wady i gwarancja jakości a)Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu zamówienia. b)Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. c)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia jest rozszerzona do zasad określonych w art.556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Zamówienia istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru. d)Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. e)Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi za wady wykonywania obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi. f) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta i w takim wypadku Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysięce zł 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach