Przetargi.pl
Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ

Gmina Kępno ogłasza przetarg

 • Adres: 63600 Kępno, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 25 800 , fax. 62 78 25 801
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępno
  ul. Ratuszowa 1
  63600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ”. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wawrzyniaka 40 w Kępnie. na działkach ewidencyjnych 1661/1 i 1953/2. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, ekspertyza techniczną, przedmiarem, specyfikacja techniczną oraz wiedzą techniczną. Szczegółowy zakres robót objętych kontraktem – opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, przedmiarach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz ekspertyzie technicznej które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Roboty budowlane związane z wykonaniem systemów oddymiania klatek schodowych, 2. Montaż czujek adresowalnych oraz centrali (wg projektu zamiennego), 3. Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych zewnętrznych, 4. Klapę oddymiających o powierzchni geometrycznej, 5. Roboty budowlane związane z wykonaniem drogi pożarowej. Wykonując drogę pożarową należy wykonać roboty budowlane związane m.in. : a) z zabezpieczeniem istniejącego przyłącza gazowego. Należy odpowiednio zabezpieczyć przyłącze gazowe w taki sposób aby mogły po nim jeździć pojazdy bojowe straży pożarnej. Konstrukcja musi przenosić obciążenia przewidziane dla drogi pożarowej oraz umożliwić w przyszłości wymianę rury bez wykonywania rozbiórki powstałej drogi. b) z usunięciem drzew oraz karpiny zgodnie z decyzją nr OŚ-141/16 z dnia 08.06.2016r. W miejscu usunięcia drzew należy wykonać również drogę pożarową. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 12szt. żywotnika zachodniego. Drzewa muszą posiadać obwód pnia minimum 2cm mierzonego na wysokości 100cm. Lokalizacja nasadzeń zostanie wskazana przez Zamawiającego. 6. Roboty instalacji elektrycznych zewnętrznych, wewnętrznych i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, montaż centrali ppoż. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane oraz czynności wynikające z uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wykonanie m in. wszystkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, montażu sprzętu gaśniczego, wykonanie planu ewakuacji oraz instrukcja ppoż., oznakowanie dróg ewakuacyjnych, hydrantów, założenie książki obiektu budowlanego, kopi świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powołanie kierownika budowy, zakup oraz prowadzenie dziennika budowy oraz inne dokumenty wynikające z przepisów prawa). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Roboty budowlane na zewnątrz budynku należy rozpocząć w pierwszym etapie lub prowadzić jednocześnie z robotami związanymi z klatką schodową K2. Roboty budowlane wewnątrz budynku należy podzielić na etapy: 1. I etap - klatka schodowa K2 oraz korytarz na piętrze i droga pożarowa; 2. II etap - klatka schodowa K1; (roboty budowlane w klatce schodowej K1 należy prowadzić w terminie od 15.06-15.07.2017r.) Roboty budowlane należy rozpocząć od etapu I. Drugi etap to prowadzenie robót w klatce schodowej K1. Na tym etapie należy prowadzić w taki sposób roboty (zakres oraz czas) aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać funkcjonowanie przedszkola. Rozważa się chwilowe zamknięcie klatki K1 oraz przekierowanie ruchu przez klatkę K2. Wykonawca robót będzie zobowiązany do odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia drogi wejścia /wyjścia przez klatkę schodową K2 na piętro budynku. W trakcie funkcjonowania przedszkola czyli w godzinach od 6:00 do 17:00 w budynku odbywać się będą zajęcia przedszkolne. Harmonogram robót budowlanych należy prowadzić tak, aby nie utrudniać użytkowania budynku w roku szkolnym. (np. prowadzić roboty budowlane w godzinach innych niż jest czynna placówka oświatowa lub weekendy lub dostosować harmonogram robót do godzin funkcjonowania budynku). Harmonogram robót należy również dostosować tak, aby nie utrudniać dzieciom leżakowania (w trakcie przerwy na sen nie należy prowadzić uciążliwych robót budowlanych –hałas). Zamówieniem objęte są również: - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osoby zdolnej do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca zamówienia przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca napotka na utrudnienia wynikające z funkcjonowania budynku. należy tak prowadzić front robót budowlanych oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy aby można korzystać z budynku. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy. A. W przypadku gdy w SIWZ pojawią się opisy przez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez jednego wykonawcę, jeżeli miałoby to prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ i załącznikach. B. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). C. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy PZP. Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta i inwestora. D. Przedmiot zamówienia według kodu CPV: 451000008 Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty ziemne 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu 452623107 Zbrojenie betonu 452623004 Betonowanie 452627008 Roboty murowe 454100004 Tynkowanie 452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach 453300009 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 2. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a wymaga aby osoby, które będą wykonywały roboty były zatrudnione na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności (robót) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.), tj. pod kierownictwem Wykonawcy. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, a na żądanie Zamawiającego okaże dokumenty wskazujące w sposób jednoznaczny na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę takich jak: kopie umowy o pracę, dowody uiszczenia składek ZUS przez Wykonawcę, względnie inne dowody lub dokumenty wskazujące na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy. W zakresie jakim osoby biorące udział w realizacji zamówienia będą zatrudniane przez Podwykonawcę w oparciu o przepisy ustawy – Kodeks pracy Podwykonawca zobowiązany jest także odpowiednio wykaz osób oraz dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Termin wykonania zamówienia 2.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 15 lipca 2017 roku, 2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 2.3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3.500,00PLN wadium (słownie: trzy tysiące pięćset i 00/100 PLN) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: w Banku Zachodnim WBK S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 7. W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji nie może uzależniać kwoty określonej gwarancją od dodatkowych wymagań gwaranta. Jedynym warunkiem wypłaty kwoty gwarancji jest terminowe zgłoszenie żądania popisane przez przedstawiciela Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach