Przetargi.pl
DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH, SZWÓW, STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH, KLIPSÓW, SIATEK ORAZ TAŚM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU.

Szpital Średzki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63000 Środa Wielkopolska, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 854 032 , fax. 612 853 645
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Średzki Sp. z o.o.
  ul. Żwirki i Wigury 10
  63000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 612 854 032, fax. 612 853 645
  REGON: 30856000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH, SZWÓW, STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH, KLIPSÓW, SIATEK ORAZ TAŚM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4 – szwy chirurgiczne, 33140000-3 – materiały medyczne. 2. Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa do magazynu apteki Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. nici chirurgicznych, szwów, staplerów chirurgicznych, klipsów, siatek oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 11 pakietów. Szczegółowy wykaz elementów tworzących poszczególne pakiety stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do magazynu apteki szpitalnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00, własnym transportem i na własny koszt. 4. Terminy dostaw: nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz w szczególnych przypadkach realizacja zamówienia w trybie „PILNE” nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia. Zgłoszenie w formie pisemnej, telefonicznej bądź mailowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 6. Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy w ciągu 72 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 7. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 8. Długości nici wymagane przez Zamawiającego podane zostały w załączniku nr 1, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów minimalnych. 9. Należność za dostarczony towar płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę: w formie papierowej (oryginał i kopia) wraz z dostawą poszczególnych partii towaru do szpitala oraz formie elektronicznej. 10. Na każdą pozycję oferowanych produktów należy przedstawić katalog. Z katalogu musi wynikać nazwa produktu oraz jego oznaczenie kodowe. 11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wraz z ofertą należy załączyć certyfikat CE lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski towar będący przedmiotem zamówienia (Wpis do rejestru wyrobów medycznych). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. 14. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 15. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi Wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. 17. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi Wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 18. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla danej części zamówienia (Pakietu) o której mowa w Dziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach