Przetargi.pl
Zakup i dostawa produktów mleczarskich do kantyn PIGB CARPATIA w Rzeszowie

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 35 247 , fax. 17 85 07 864
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
  ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 4
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 35 247, fax. 17 85 07 864
  REGON: 18065160500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbcarpatia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa produktów mleczarskich do kantyn PIGB CARPATIA w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do punktów handlowych Zamawiającego różnych produktów mleczarskich. Ze względu na różne miejsca realizacji dostaw Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 części . 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 1A -wykaz artykułów mleczarskich: Część 1 - Kantyna -Wadowice, ul. Trybunalska Część 2 - Kantyna - 48-300 Nysa , ul. Kościuszki 4 A Część 3 - Kantyna - 49- 300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 Część 4 - Kantyna- 49 - 200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23 Część 5 - Kantyna - 45 - 853 Opole , ul. Sądowa 4 Część 6 - Kantyna - 28 - 400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34 Część 7 - Kantyny - 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15. Część 8 - Kantyna - 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76 Część 9 - Kantyna - 38-543 Komańcza, Łupków 45 Część 10 - Kantyna - 38-543 Komańcza , Moszczaniec 14 Termin realizacji obejmuje okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Terminy i ilości dostaw każdej części strony ustalają w sposób następujący: Dostawy będą realizowanie sukcesywnie ok. 1-3 x w tygodniu w dzień uzgodniony z pracownikami kantyny, w godz. 8-13 . Każda dostawa zawierać będzie ilość towarów określonych w zamówieniu wg zapotrzebowania Zamawiającego, zamówienia będą składane w terminach i na zasadach określonych we wzorze umowy. Jakość produktów musi odpowiadać wymaganiom odpowiednich Norm, posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne. Wyroby mają być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dostarczone środkiem transportu przystosowanym do ich przewozu. Towar musi być świeży, posiadać aktualny termin ważności minimum 2/3 pełnego okresu przydatności do spożycia. W związku z powyższym, w zależności od kształtowania się poziomu faktycznych potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania wielkości zamówienia. Zamawiający bez podania przyczyn ma prawo do zmniejszenia ilości asortymentu wyszczególnionego w poszczególnych wykazach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbcarpatia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach