Przetargi.pl
Zakup i dostawę produktów mleczarskich do punktów handlowych PIGB CARPATIA

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 35 247 , fax. 17 85 07 864
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
  ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 4
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 35 247, fax. 17 85 07 864
  REGON: 18065160500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę produktów mleczarskich do punktów handlowych PIGB CARPATIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do punktów handlowych Zamawiającego różnych produktów mleczarskich. Ze względu na różne miejsca realizacji dostaw Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 1A -formularz cenowy: Część 1 - Kantyna -Wadowice, ul. Trybunalska Część 2 - Kantyna- 48 - 300 Nysa , ul. Kościuszki 4 A Część 3 - Kantyna- Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 Część 4 - Kantyna 49 - 200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23 Część 5 - Kantyna, 45 - 853 Opole , ul. Sądowa 4 Część 6 - Kantyna, 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34 Część 7 - Kantyna, 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70 Część 8 - Kantyny 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15. Część 9 - Kantyna 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41 Część 10 - Kantyna, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76 Część 11 - Kantyna, 38-543 Komańcza, Łupków 45 Część 12 - Kantyna, 38-543 Komańcza , Moszczaniec 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbcarpatia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach