Przetargi.pl
Wykonanie usługi ochrony oraz obsługi portierni w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8611421 w. 380 , fax. 017 861 14 29
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
  ul. Rycerska 2 2
  35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8611421 w. 380, fax. 017 861 14 29
  REGON: 00028994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi ochrony oraz obsługi portierni w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: a)świadczenie usługi ochrony: codziennie w godz. od 19:00 do 7:00 - 1 osoba; b)świadczenie usługi obsługi portierni: codziennie całodobowo - 1 osoba (w tym obsługa centrali telefonicznej całodobowo); 6.Do obowiązków Wykonawcy należy: a)wyposażenie wszystkich pracowników ochrony i portierów w jednolite umundurowanie stosowne do wypełnianych zadań oraz imienne identyfikatory; b)przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanej pracy; c)zapoznanie pracowników z regulaminem organizacyjnym obowiązującym w PCCHP, planami ewakuacyjnymi oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi; d)zapewnienie znajomości przez pracowników ochrony i portierów topografii obiektów, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp.; e)składanie niezwłocznie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego codziennych raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru; f)prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony i portierni; g)w razie potrzeby wspieranie patrolami interwencyjnymi. 7.Do obowiązków pracowników ochrony w szczególności należy: a)w ramach służby obchodowej wyznacza się trasę, szkic - załącznik nr 6 do SIWZ. Patrol wg zaznaczonej trasy należy wykonywać co 60 minut; b)sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń po godzinach pracy; c)reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi; d)utrzymywanie ładu i porządku publicznego w chronionym obiekcie (budynki i teren); e)doprowadzenie do opuszczenia obiektu osób dopuszczających się zakłócania porządku (w razie potrzeby wezwanie patrolu interwencyjnego). 8.Do obowiązków pracowników portierni w szczególności należy: a)wydawanie kluczy do pomieszczeń i gabinetów pracownikom Zespołu, prowadzenie ewidencji kluczy; b)informowanie Zamawiającego na bieżąco o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem, a także o naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego; c)obowiązek otwierania drzwi wejściowych do budynku głównego w godzinach porannych, otwieranie drzwi sali konferencyjnej o godz. 6:30, zamykania wszystkich drzwi wejściowych po godzinach pracy za wyjątkiem drzwi wejścia do Izby Przyjęć otwartych całodobowo; d)włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku oraz kontrola stanu instalacji wodnej, ściekowej, gazowej i elektrycznej - zgodnie z poleceniami kierownictwa Zespołu; e)pilnowanie i egzekwowanie zakazu parkowania w obrębie dojazdu do Izby Przyjęć i na trawnikach; f)Zamawiający w zakresie uzgodnionym zapewni pracownikom Wykonawcy warunki socjalno - bytowe w czasie pracy . Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem inwentarzowym pomieszczenie portierni wraz z inwentarzem (np. biurko, krzesło, aparat systemowy typu SLICAN model MAC 6400). Wykonawca o powierzone pomieszczenie i przekazany inwentarz będzie dbał o dobry stan i odda w nienaruszonym/nieuszkodzonym stanie. 9.Załącznik nr 5 do SIWZ wskazuje ilość godzin planowaną przez Zamawiającego do realizacji przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji grupy interwencyjnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcchp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach