Przetargi.pl
Zakup i Dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych”

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, Różana 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY
  Różana 9
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  REGON: 000667655
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wpsp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i Dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy produktów farmaceutycznych wykazanych w części I - załącznik nr 1 do SWZ - Leki ISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części II -produktów farmaceutycznych wykazanych w załączniku nr do SWZ -Leki IISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części III produktów farmaceutycznych wykazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ - Leki IIISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części IV produktów farmaceutycznych - wykazanych w Załączniku nr 1 do SWZ- Leki IVSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części V produktów farmaceutycznych wykazanych w Załączniku nr 1 do SWZ Abilify Maintena - część VSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części VI -Xeplion produktu farmaceutycznego wykazanego w załączniku nr 1 do SWZ części VI -XeplionSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części VII -produktów farmaceutycznych wykazanych w załącznikuj nr 1 do SWZ - Płyny infuzyjne- część VIISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części VIII -produktów farmaceutycznych w załączniku nr 1 do SWZ - część VIII -tlen medycznySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części IX produktów farmaceutycznych - załącznik nr 1 do SWZ - część IX - Paski do glukometru (sprzęt)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części X produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych - załącznik nr 1 do SWZ część X Dezynfekcja skóra i ręceSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części XII wyrobów medycznych - załącznik nr 1 do SWZ część XII Opatrunki ISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części XIII wyrobów medycznych - załącznik nr 1 do SWZ część XIII - Opatrunki IISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części XIV wyrobów medycznych - załącznik nr 1 do SWZ część XIV sprzęt j.u.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części XV wyrobów medycznych - załącznik nr 1 do SWZ część XV -Sprzęt laboratoryjnySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części XVI wyrobów medycznych- załącznik nr 1 do SWZ część XVI - Sprzęt medyczny drobnySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo cenowy części XVII wyrobów medycznych - załącznik nr 1 do SWZ SOI części XVII
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie, licencję, lub koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach