Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych w Lesku, Hoczwi i Średniej Wsi w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu (...)”

Gmina Lesko ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, Parkowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesko
  Parkowa 1
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  REGON: 370440034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych w Lesku, Hoczwi i Średniej Wsi w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu (...)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla szkół podstawowych w Lesku, Hoczwi i Średniej Wsi w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla szkół podstawowych w Lesku, Hoczwi i Średniej Wsi w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.Zakup i dostawa mebli i wyposażenia meblowego dla szkół podstawowych w Lesku, Hoczwi i Średniej Wsi w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.Zakup i dostawa materiałów dla szkół podstawowych w Lesku, Hoczwi i Średniej Wsi w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32321300-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną