Przetargi.pl
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 000650614
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie na działce nr 1732 obr. 207 w zakresie:1) Dostawa i montaż elementów małej architektury,2) Roboty ziemne, 3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych,4) Utwardzenie terenu z kostki betonowej otoczonej obrzeżem,5) Zabezpieczenie istniejących kabli SN rurami dwudzielnymi zg. z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,6) Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu wizyjnego o 1 kamerę zewnętrzną na potrzeby monitorowania wykonywanego placu zabaw,7) Zagospodarowanie terenu,8) Roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.Podstawą realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 13-07-2022 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia20.07.2022 r.Ponadto zgodnie z warunkami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie tego typu prac archeologicznych oraz sporządzenie sprawozdania z w/w nadzoru archeologicznego.Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Użytkownika, zabezpieczyć teren robót przed wejściem osób trzecich i zorganizowanie we własnym zakresie dojazdu oraz terenu robót. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.Zamawiający dołącza przedmiar robót, jednocześnie informuje, że wskazane w przedmiarach wielkości robót budowlanych są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i mają poinformować Wykonawców wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach