Przetargi.pl
Zakup i dostawa pojazdu dla celów rozwoju zieleni miejskiej w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.

Gmina Miasto Sochaczew ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8622235 w. 347 , fax. 046 862-26-02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sochaczew
  ul. 1-go Maja 16
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8622235 w. 347, fax. 046 862-26-02
  REGON: 75014864400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pojazdu dla celów rozwoju zieleni miejskiej w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdu dla celów rozwoju zieleni miejskiej w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dowód wniesienia wadium, 2) Specyfikacje techniczną oferowanego pojazdu, 3) oświadczenie o podwykonawstwie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 5) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnionego do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej; w/w pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa, 6) oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO, 7) Certyfikaty, instrukcje, deklaracje zgodności określone w OPZ (zał. nr 8) – na etapie podpisania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach