Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych i napraw samochodów

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, Chałubińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48224902902, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Transportowy Dozór Techniczny
  Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224902902, , fax. -
  REGON: 01723168600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tdt.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych i napraw samochodów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych i napraw samochodów, zwane dalej „usługami serwisowania”. Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia dwie części: Część 1 - Samochody Skoda użytkowane przez TDT w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa oraz Oddział Terenowy TDT w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa – 22 szt., Część 2 - Samochód Volkswagen użytkowany przez TDT w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – 1 szt., Część 3 - Samochody Peugeot użytkowane przez TDT w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa oraz Oddział Terenowy TDT w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa – 3 szt., Część 4 - Samochody Skoda użytkowane przez Zespół Inspektorów TDT w Białymstoku ul. Cieszyńska 3A, 15-371 Białystok – 3 szt., Część 5 - Samochody Skoda użytkowane przez Zespół Inspektorów TDT w Łodzi Al. J. Piłsudskiego 12, 90-307 Łódź – 8 szt., Część 6 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Lublinie Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin- 9 szt., Część 7 - Samochody Skoda użytkowane przez Zespół Inspektorów TDT w Kielcach ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce – 5 szt., Część 8 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków oraz Laboratorium TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków – 15 szt., Część 9 - Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków – 5 szt., Część 10 - Samochód Ford użytkowany przez Laboratorium TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków – 1 szt., Część 11 - Samochód Mercedes użytkowany przez Laboratorium TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków – 1 szt., Część 12 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Katowicach ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice – 18 szt., Część 13 - Samochody Renault użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24B, 80-376 Gdańsk – 12 szt., Część 14 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24B, 80-376 Gdańsk – 4 szt., Część 15 - Samochody Skoda użytkowane przez Zespół Inspektorów TDT w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn – 4 szt., Część 16 - Samochody Skoda użytkowane przez Zespół Inspektorów TDT w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz – 7 szt., Część 17 - Samochody Peugeot użytkowane przez Zespół Inspektorów TDT w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz – 3 szt., Część 18 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław – 10 szt., Część 19 - Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław – 3 szt., Cześć 20 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Poznaniu ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań – 6 szt., Część 21 - Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Poznaniu ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań – 9 szt., Część 22 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Szczecinie ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin – 8 szt. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanową odpowiednio do danej części zamówienia - Załączniki nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SIWZ– jeśli dotyczy; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności); 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp); 4) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach