Przetargi.pl
Przebudowa boisk sportowych na terenie liceum ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim - I etap, przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia. Oznaczenie sprawy: I.272.13.2019

Powiat Miński ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 759 87 00 , fax. 25 759 87 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Miński
  Ul. Tadeusza Kościuszki 3
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 759 87 00, fax. 25 759 87 02
  REGON: 71158178800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boisk sportowych na terenie liceum ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim - I etap, przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia. Oznaczenie sprawy: I.272.13.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejących boisk sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim o nawierzchni bitumicznej na boiska systemowe: W etapie I zostanie wykonane boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 20,0 x 40,0 m z wybiegami wraz z jego ogrodzeniem z siatki polietylenowej i oświetleniem oraz wykonanie terenu zielnego pomiędzy boiskiem a budynkiem szkoły. Zakres prac I etapu został określony w załączonym projekcie planu zagospodarowania. Zakres robót obejmuje: Wszelkie prace budowlane opisane w dokumentacji budowlanej i przedmiarze robót, obejmującej roboty ogólnobudowlane, elektryczne i wyposażenia technologicznego. W zakresie zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj. Projekcie budowlanym wraz z zakresem prac etapu I, Projekcie budowlanym – branża elektryczna, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiarze robót, projekcie umowy oraz niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 6 900,00 zł (słownie sześć tysięcy dziewięćset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art.45 ust. 3 pzp). 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach (art. 45 ust. 6 pzp): 2) w pieniądzu; 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz.275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), przy czym: 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6 na numer rachunku: 92 9226 0005 0001 4020 2000 0020, z dopiskiem na przelewie „WADIUM – I.272.13.2019 - Przebudowa boisk sportowych na terenie LO w Mińsku Mazowieckim – I etap”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty. 7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty. 8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1-4 niniejszej SIWZ – wzór określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz Nr 3 do SIWZ; 3) Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 4; 4) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a pzp – tj. zaistnienia okoliczności o których mowa w Rozdziale V ust. 4 niniejszej SIWZ składa zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające w szczególności elementy określone w Rozdziale V ust. 4 pkt. 2 SIWZ; 5) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej SIWZ; 6) pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach