Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, w tym: serwery, systemy operacyjne, środowisko wirtualizacyjne, system do backupu

Powiat Zwoleński ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Władysława Jagiełły
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6763389 w. 26, 48 6763779 w. 26 , , fax. 48 6762520
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zwoleński
  Władysława Jagiełły 4
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 6763389 w. 26, 48 6763779 w. 26 , , fax. 48 6762520
  REGON: 67022322100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolenpowiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, w tym: serwery, systemy operacyjne, środowisko wirtualizacyjne, system do backupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, w tym: 1) serwer wirtualizacyjny – 2 sztuki, 2) serwerowy system operacyjny (SSO) – 3 sztuki, 3) licencja SSO CAL – 70 szt., 4) oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 komplet, 5) zasilacz awaryjny dla serwerów – 1 szt., 6) serwer backupu – 1 szt., 7) biblioteka taśmowa – 1 szt., 8) oprogramowanie do backupu – 1 komplet, 9) przełącznik – 2 szt. 10) stacja robocza – 2 szt. 11) zasilacz awaryjny dla stacji roboczej – 2 szt., 12) zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego – 2 szt. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Sporządzenie planu wdrożenia, dostawa sprzętu, wdrożenie systemów oraz wykonanie testów i dokumentacji nastąpi w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy. 4. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego plan wdrożenia, zawierający szczegółowy harmonogram prac instalacyjnych dostarczonego sprzętu, procedurę instalacji oprogramowania. 5. Dostarczone licencje/sublicencje oprogramowania i wsparcie techniczne będą uprawniać Zamawiającego do pobierania poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania przez okres przynajmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania zgodnie z celem umowy. 6. Przez pojęcie „licencja/sublicencja” Zamawiający rozumie prawo do legalnego korzystania z oprogramowania, o którym mowa w punkcie 3, na warunkach wskazanych przez producenta tego Oprogramowania oraz na warunkach wskazanych w umowie. 7. Przez Oprogramowanie należy rozumieć kompleksowe rozwiązanie informatyczne, w szczególności systemowe, narzędziowe, serwerowe, dostarczane w ramach i zgodnie z umową. 8. Wszystkie dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamówienia sprzęty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Spełniać wymogi obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia o ile są wymagane. 9. Minimalne wymagania Zamawiającego dot. gwarancji: 1) okres gwarancji: 24 miesiące dla zasilacza awaryjnego dla stacji roboczych, 36 miesięcy dla zasilacza awaryjnego dla serwerów i 60 miesięcy na pozostały sprzęt wymieniony w punkcie 2. 2) zakres gwarancji: gwarancja producenta, 3) czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 1 dzień roboczy, 4) czas realizacji naprawy od dnia zgłoszenia usterki: 1 dzień roboczy. 10. Jeżeli w SIWZ lub szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) dopuszcza się rozwiązania równoważne. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego dot. parametrów i funkcjonalności zaproponowanego sprzętu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, dokona instalacji i testowania równoważnego w środowisku sprzętowo – programowanym Zamawiającego – przy współudziale pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu 59 9157 0002 0000 0007 0928 0021 z oznaczeniem: ,,Wadium do postępowania IR.272.12.2019 „Zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu (…)”. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uzyskania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2, powinny być ważne przez okres związania ofertą – kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 9. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 pkkt 1; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na który było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) – 4). 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1); 3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 6. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale. 9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Dokumenty lub oświadczenia złożone w oryginale, powinny być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, innego podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, albo notariusz. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 16. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 17. Zamawiający na podstawie art. 26 ust .4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 18. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 19. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio. 20. Dodatkowe informacje. 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu wstępnym dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz 22 ppkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 3) W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wykaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz w pkt 22 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 21. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń o którym mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach