Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni biur powiatowych Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5365705-06 , fax. 022 8602914
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
  ul. Jana Pawła II 70 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5365705-06, fax. 022 8602914
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja płatnicza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni biur powiatowych Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do kotłowni biur powiatowych Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR; w Lipsku (ok. 11.000 litrów), Piasecznie z/s w Górze Kalwarii (ok. 8 000 litrów), Przasnyszu (ok. 11 000 litrów), Pułtusku z/s w Golądkowie (ok. 12 000 litrów) i Sochaczewie z/s w Bielicach (ok. 7 000 litrów). Maksymalna ilość oleju opałowego jaka może zostać zamówiona do biur powiatowych Mazowieckiego OR ARiMR wynosi ok. 49 000 litrów. Faktyczna wielkość zakupionego oleju będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, wynikających z warunków pogodowych w sezonie grzewczym oraz kształtowania się cen na rynku w trakcie realizacji umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z Polską Normą - PN-C-96024:2001.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. b) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp. c) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. d) Posiadają koncesję na obrót olejem opałowym lekkim, ważną na dzień składania oferty. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy. Oferta Wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA. 1. Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi zawarte w art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Koncesja na obrót olejem opałowym lekkim ważna na dzień składania oferty. 5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMOGI DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SWOJĄ SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW. 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII i VIII SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą: za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. (Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.) 2. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 3. Za aktualny odpis lub zaświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym). 4. W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w rozdziale VII pkt 2 SIWZ, niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. 5. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1 zawierające błędy, lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 6. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach