Przetargi.pl
drukowanie 12 prac doktorskich (a5) i 4 habilitacyjnych (a40 + a4 publikacje naukowe)

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul.Szaserów 128
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 681-67-49 , fax. 022 681-67-49
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul.Szaserów 128 128
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 681-67-49, fax. 022 681-67-49
  REGON: 01529448700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  drukowanie 12 prac doktorskich (a5) i 4 habilitacyjnych (a40 + a4 publikacje naukowe)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dot. prac doktorskich 1.cena - formatowania tekstu (łamanie tekstu, tabel, rycin tworzenie spisów treści, tabel i rycin) - 3 wydruków korektorskich pracy doktorskiej, bindowanych (druk czarny) - 2 wydruków pracy doktorskiej, bindowanych, wykonanych po trzeciej, zatwierdzonej przez autora pracy korekcie -waga 5% 2.cena druku strony w kolorze czarnym - waga 70% 3.cena druku strony w kolorze czarnym + 1 kolor (dane w tabeli)-waga 5% 4.cena druku strony z drukiem pełnokolorowym (ryciny, wykresy)-waga 5% 5.cena druku strony z drukiem pełnokolorowym (zdjęcia zajmujące min. 50% powierzchni strony)-waga5% 6.cena oprawy intraligatorskiej pracy doktorskiej-waga 10% dot. prac habilitacyjnych 1.cena:- formatowania tekstu (łamanie tekstu, tabel, rycin, tworzenie spisów treści, tabel i rycin) - 3 wydruków korektorskich pracy habilitacyjnej, bindowanych (druk czarny) - 4 wydruków pracy habilitacyjnej, bindowanych, wykonanych po trzeciej, zatwierdzonej przez autora pracy korekcie-waga 5% 2.cena druku strony w kolorze czarnym-waga 55% 3.cena druku strony w kolorze czarnym + 1 kolor (dane w tabeli)-waga 5% 4.cena druku strony z drukiem pełnokolorowym (ryciny, wykresy)-waga 10% 5.cena druku strony z drukiem pełnokolorowym (zdjęcia zajmujące min. 50% powierzchni strony)-waga 5% 6.cena oprawy broszurowej pracy habilitacyjnej-waga 10% 7.cena oprawy introligatorskiej wykazu publikacji naukowych-waga 10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt IX siwz. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia przesłanki art. 22 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, zobowiązany jest do dostarczenia nw. dokumentów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony załącznik nr 1 do siwz b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) wykazu wykonanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wim.mil.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach