Przetargi.pl
Zakup i dostawa monitorów, akcesoriów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz telewizorów i kamery sportowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 592 100 , fax. 523 574 820
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  aleja Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 592 100, fax. 523 574 820
  REGON: 92365394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa monitorów, akcesoriów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz telewizorów i kamery sportowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa monitorów, akcesoriów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz telewizorów i kamery sportowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, tj.: Część nr 1 – zakup i dostawa monitorów oraz akcesoriów komputerowych, w tym: 1) monitory - 2 szt.; 2) akcesoria komputerowe: a) myszka bezprzewodowa optyczna - 6 szt., b) dysk zewnętrzny 6TB - 1 szt., c) dysk wewnętrzny SSD 250 GB SATA - 1 szt., d) kabel hdmi - 2 szt., e) pendrive - 5 szt., f) switch 5-portowy - 3 szt. Część nr 2 – zakup i dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, w tym: 1) drukarki laserowe monochromatyczne - 2 szt.; 2) urządzenia wielofunkcyjne - 3 szt. Część nr 3 – zakup i dostawa telewizorów - 3 szt. Część nr 4 – zakup i dostawa kamery sportowej - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczne zostały określone w specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki do SIWZ, tj.: zał. nr 1a dla części 1 i 2 oraz zał. nr 1b dla części 3 i 4. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przedmiot zamówienia wykazany został w formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 3 do SIWZ (dla każdej części oddzielnie). Do oferty należy załączyć: 1) wypełniony wzór formularza oferty – zał. nr 2 do SIWZ; 2) wypełnione formularze cenowe oferowanego sprzętu – zał. nr 3 do SIWZ (dla każdej części oddzielnie); 3) specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu sporządzone przez Wykonawcę lub karty katalogowe, zawierające opis wszystkich parametrów, w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego. W przypadku niedołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 oferta zostanie odrzucona. Oferta będzie podlegała odrzuceniu również w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 3, które nie będą potwierdzały zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu dostawy: karty gwarancyjne, instrukcje, wszystkie przewody i kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy oferowanych urządzeń. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy nieodpłatnie w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku do poszczególnych budynków Zamawiającego, tj. przy al. Ratuszowej 38 w Inowrocławiu (dot. cz. 1 i 2) i ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu (dot. cz. 3 i 4). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 1 dzień wcześniej o planowanym terminie dostawy. Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na oferowany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres, tj.: 1) cz. 1 - min. 24 miesięcy - na monitory i akcesoria komputerowe (dot. dysku zewnętrznego 6TB i dysku wewnętrznego SSD 250 GB SATA) oraz 12 m-cy na pozostałe akcesoria komputerowe (dot. myszki bezprzewodowej optycznej, kabla hdmi, pendrive'a oraz switcha 5-portowego); 2) cz. 2 - min. 12 miesięcy - na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne; 3) cz. 3 - min. 24 miesięcy - na telewizory; 4) cz. 4 - min. 24 miesięcy - na kamerę sportową. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert, za wyjątkiem cz. 1 dotyczących akcesoriów komputerowych (tj. myszki bezprzewodowej optycznej, kabla hdmi, pendrive'a oraz switcha 5-portowego), dla których wymagany jest standardowy 12 miesięczny okres gwarancji. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji wg kryterium określonego w pkt 17.2 SIWZ. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywać się będą na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewni również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego) sprzętu podlegającego naprawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach