Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy - drugie postępowanie

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-109 Bydgoszcz, Grodzka 14-16
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 885-904-192
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Kameralny w Bydgoszczy
  Grodzka 14-16
  85-109 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 885-904-192
  REGON: 384789040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy - drugie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń biurowych do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem), w pełni sprawne oraz dopuszczone do obrotu na rynku krajowym. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach