Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91” – opracowanie dokumentacji projektowej.

Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523705717
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523705717
  REGON: 9561969536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91” – opracowanie dokumentacji projektowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres i zasady wykonywania usług określają: Wzór umowy (Załącznik nr 3 i 3a do SWZ) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i PFU (Załącznik nr 5 do SWZ), Wytyczne techniczne do projektowania (Załącznik nr 7 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.4) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający określa warunki udziału w części dotyczącej zdolności zawodowej na zasadach określonych poniżej.4.1. Warunki dotyczące zdolności technicznej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.4.2. Warunki dotyczące zdolności zawodowej:1) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca dokumentacji musi wykazać, iż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu projektu budowlanego łącznie z projektem wykonawczym dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy ,,Z’’ lub wyższej zakończone uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub wydaniem decyzji ZRID.2) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Główny projektant branży drogowej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, która posiada doświadczenie i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała będąc w tej funkcji, zgodnie z Prawem Budowlanym, projektanta branży drogowej co najmniej dwie dokumentacje składające się z projektu budowlanego łącznie z projektem wykonawczym dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy ,,Z’’ lub wyższej, zakończone uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub wydaniem decyzji ZRID o łącznej wartości min. 600 000,00 zł brutto.Okres, który należy wykazać w celu spełnienia warunku w zakresie doświadczenia zawodowego Wykonawcy i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru wykazanego zamówienia do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy ofert dodatkowych w przypadku skorzystania z możliwości przeprowadzenia negocjacji).W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt 4) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania.Pod pojęciem drogi, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowychi państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowane zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach