Przetargi.pl
zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 126a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7535614 , fax. 75 7535614
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
  ul. Cieplicka 126a 126a
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7535614, fax. 75 7535614
  REGON: 00000108245400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl, www.bip.pogotowie-jg.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych Pakiet I - materiały opatrunkowe oraz zestawy Pakiet II - sterylne zestawy specjalistyczne p/oparzeniowe Pakiet III - sterylne specjalistyczne zestawy ratunkowe, Pakiet IV - preparaty do odkażania skóry Pakiet V - preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami Pakiet VI - preparat do mycia chirurgicznego rąk Pakiet VII - preparat do pielęgnacji rąk Pakiet VIII - preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego Pakiet IX - preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego Pakiet X - Preparat do urządzenia do automatycznej dezynfekcji - Sani Jet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Pakiet I - 460,00 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100 Pakiet II - 110,00 zł słownie: sto dziesięć złotych 00/100 Pakiet III - 45,00 zł słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100 Pakiet IV - 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych 00/100 Pakiet V - 115,00 zł słownie: sto piętnaście złotych 00/100 Pakiet VI - 33,00 zł słownie: trzydzieści trzy złote 00/100 Pakiet VII - 15,00 zł słownie: piętnaście złotych 00/100 Pakiet VIII - 5,00 zł słownie: pięć złotych 00/100 Pakiet IX - 210,00 zł słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100 Pakiet X - 70,00 zł słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ( Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 6) wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium S.A. w Warszawie Nr 97 1160 2202 0000 0000 4260 9024. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienna pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 marca 2015 roku do godz. 12:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie określonym w art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia cząstkowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.999.jgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach