Przetargi.pl
Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu, Oddział w Wałbrzychu oraz Oddział we Wrocławiu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3606000 , fax. 071 3606497
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11 11
  50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3606000, fax. 071 3606497
  REGON: 00001775600260
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zus.pl/zampub
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu, Oddział w Wałbrzychu oraz Oddział we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu, Oddział w Wałbrzychu oraz Oddział we Wrocławiu. Rodzaj i ilość zamawianego asortymentu określone zostały w SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach