Przetargi.pl
Dostawy bielizny jednorazowej

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3414333 , fax. 071 3436747
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  ul. Traugutta 116 116
  50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3414333, fax. 071 3436747
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy bielizny jednorazowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy bielizny jednorazowej, wg niżej wymienionych części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9, Zadanie 10, Zadanie 11, Zadanie 12, Zadanie 13, Zadanie 14. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - lokalizacja Zamawiającego przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu, al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu, nowa lokalizacja Zamawiającego przy ul. gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 395112004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności 60 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szpital-marciniaka.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną