Przetargi.pl
zakup i dostawa laptopa z oprogramowaniem w ramach kosztów pośrednich dla projektu p.n. „STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa laptopa z oprogramowaniem w ramach kosztów pośrednich dla projektu p.n. „STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawa laptopa z oprogramowaniem 1. Urządzenie: laptop - fabrycznie nowy 2. Segment użytkowania: multimedialny; biznesowy 3. Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark Performance Test z dnia 22.08.2019 (w załączeniu) co najmniej wynik 7675 punktów. 4. Wielkość pamięci RAM: min. 8 GB 5. Typ pamięci RAM: DDR4 6. Rodzaj dysku twardego: SSD 7. Pojemność dysku twardego: min. 256GB 8. Przekątna ekranu: 15,6” 9. Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 10. System operacyjny: Windows 10 Professional PL 64 bit 11. Napęd optyczny: DVD-RW 12. Karta graficzna: zintegrowana 13. Karta muzyczna: zintegrowana 14. Interfejs: 2 x USB 3.0 15. Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 16. Pakiet MS Office: 2019 Standard
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach