Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Ozimek ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 22 800 , fax. 77 46 22 811
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ozimek
  ul. Ks. J. Dzierżona
  46-040 Ozimek, woj. opolskie
  tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811
  REGON: 52796000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ozimek, obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozimek w okresie do 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 roku. 2. Energia elektryczna będzie dostarczona do 140 punktów zasilania. Punkty poboru wyszczególniono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ (dokumenty programu Microsoft Excel) 3. Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu 400/230 V/V (+/- 5%) częstotliwość 50Hz, i o jakości spełniającej wymagania producentów opraw oświetleniowych i przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i aktualnych Polskich Norm. 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 1 539 794 KWh/rok. 5. Przewiduje się, że ilość punktów poborów energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu o nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w SIWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Wykazy tych punktów poboru będą stanowić odrębny/e załącznik/i do umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej. 6. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach