Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy młodzieżowej strefy rekreacji - SKATE PARKU w Koźlu - dostęp dla mieszkańców os. Południe, Stare Miasto i Zachód

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy młodzieżowej strefy rekreacji - SKATE PARKU w Koźlu - dostęp dla mieszkańców os. Południe, Stare Miasto i Zachód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy młodzieżowej strefy rekreacji - SKATE-PARKU w Koźlu - dostęp dla mieszkańców os. Południe, Stare Miasto i Zachód Wspólny słownik zamówień (CPV): 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie opracowań geodezyjnych; 2) wykonanie badań geologicznych i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej; 3) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej SKATEPARKU, jako ogólnodostępnego obiektu do uprawiania jazdy na rolkach, deskorolkach, specjalnych rowerach itp; 4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: a) wielobranżowego projektu budowlanego, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót dla poszczególnych branż; 5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż; 6) sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż wraz z zestawieniem kosztów inwestycji; Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności: 1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia (w razie konieczności); 2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz uzgodnień, w tym, jeśli zajdzie taka konieczność, uzyskanie zgody wodnoprawnej. 3) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 2 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; 4) w razie konieczności - przygotowanie uzupełniających dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu kolidującego z inwestycją, w szczególności wynikających z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 5) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów będących pod ochroną (w razie konieczności); 6) przygotowanie tabeli równoważności, o której mowa w pkt II.2.6.d; 7) sporządzenie innych, nie wymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie – z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej; 8) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego; 9) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót: a) na etapie realizacji umowy, b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót. 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wraz z załącznikami zamieszczonymi w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW; 2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego); 3) zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów); 4) wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 5) jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach