Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA KARMY SUCHEJ DLA PSÓW DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2017-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 142917040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA KARMY SUCHEJ DLA PSÓW DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa karmy suchej dla psów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, w ilości wskazanej w Załączniku nr 2 do SIWZ 2. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – zawarto w Załączniku nr 2 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 6. Prawo opcji: 1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust 5 ustawy Pzp) polegająca na zwiększeniu maksymalnie do 100 % zamówienia podstawowego gwarantowanego Wykonawcy. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym. 2) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. 3) Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania psów żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. 4) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy. 5) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 6) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych (art.29 ust. 3 ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15713000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże : - aktualną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub - aktualną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1575) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub - zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wykonawcy – na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1608) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). - zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 poz. 149 z późn.zm.), wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ do złożenia oferty w formie pisemnej - wzór stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CE i DG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach