Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Radlinie

Urząd Miasta Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4590200 , fax. 032 4590205
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Radlin
  ul. Rymera 15 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 032 4590200, fax. 032 4590205
 • Adres strony internetowej zamawiającego: radlin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Radlinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego - przebieg nie więcej niż 50 km, dotychczas nierejestrowanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, wykonawczych i prawnych samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Radlinie. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji. 2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia, winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego, w Radlinie, ul. Rymera 15. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot zamówienia na czas transportu. 3. Samochód winien spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych. Dostarczony samochód musi posiadać świadectw homologacji i wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu, w tym: kartę pojazdu, instrukcje obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną. 4. Samochód powinien posiadać pakiet ubezpieczeń: OC, AC, NW i pełny zakres pomocy drogowej typu Assistance na okres 12 miesięcy od daty odbioru samochodu, bez dodatkowego wkładu własnego Zamawiającego. 5. Nabywany samochód winien być przystosowany do przewozu 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z dodatkowym przedziałem dla 2 osób zatrzymanych i spełniać następujące parametry użytkowo - funkcjonalne : 5.1 Przedział dla funkcjonariuszy: a. siedzenia: I rząd : kierowca fotel pojedynczy ( regulacja przód,tył, pochylenie oparcia, regulacja wysokości), pasażerowie - fotel pojedynczy, II rząd - 3 osobowy zestaw foteli , b.szyby boczne drzwi przesuwnych przyciemniane ( opcjonalnie szyby przesuwne) c. ściana grodziowa oddzielająca przedział dla funkcjonariuszy do przedziału dla zatrzymanych wykonana z materiału i w technologi uniemożliwiającej przedostanie się wody w czasie mycia przedziału dla zatrzymanych. 5.2 Przedział dla zatrzymanych : a. wykładzina ścian bocznych i podsufitka b. fotele ( ławka ) dwuosobowa z zagłówkami, minimum z biodrowymi pasami bezpieczeństwa, siedziska wyposażone w uchwyty umożliwiające przykucie kajdankami osób zatrzymanych, usytuowane tyłem lub bokiem do kierunku jazdy, c. ściany bez szyb bocznych, d. dodatkowa przegroda ( ściana tylna ) wykonana z kraty z jednoskrzydłowymi drzwiami wyposażonymi w zamek i zatrzask uniemożliwiający ich otwarcie przez osoby przewożone oraz wyposażona w ogranicznik zapobiegający uszkodzeniu drzwi tylnych zewnętrznych, e. wentylator nawiewno-wywiewny z wyłącznikiem zamontowanym na desce rozdzielczej, f. oświetlenie przedziału dla zatrzymanych ( zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem przez osoby zatrzymane ) z wyłącznikiem zamontowanym na desce rozdzielczej, g. podłoga ze spadem w kierunku tyłu pojazdu ułatwiająca odprowadzenie wody z przedziału zatrzymanycdu lub korek spustowy h. wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, w technologii pozwalającej na mycie przedziału strumieniem wody, odporne na korozję, i. drzwi tylne otwierane do góry bez klamek wewnętrznych, j. siedziska i pozostałe elementy wyposażenia muszą być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, a cały przedział dla zatrzymanych wzmocnione i uniemożliwiające okaleczenie się osób zatrzymanych 5.3 Wyposażenie dodatkowe : a. lampa zespolona ( belka ) z nagłośnieniem 12V, z zastosowaniem światła LED, niebieska z napisem STRAŻ MIEJSKA, umiejscowiona na dachu z przodu samochodu, sterowanie z lampą z kabiny kierowcy, np. LZP-LF lub równoważna. b. lampa tylna niebieska z zastosowaniem światła LED, umiejscowiona na dachu pojazdu w tylnej lewej stronie np. LBL 2000 - lub równoważna, c. dwie lampy kierunkowe LED w kolorze niebieskim montowane w przedniej atrapie, d. halogeny boczne z zastosowaniem światła LED ( światło białe ) zamontowane po obu stronach lampy zespolonej ( belki - oświetlenie pobocza ) sterowane z kabiny kierowcy z możliwością włączania lewej lub prawej strony e. kamerka z podglądem zamontowana w przedziale dla osób zatrzymanych wraz z monitorem minimum 7 calowym zamontowanym z prawej strony słupka deski rozdzielczej. 6. Oznakowanie zewnętrzne samochodu straży miejskiej należy wykonać zgodnie z § 32b ust. 1 Rnie z § 32b ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015, poz. 305). 6.1. Samochód straży miejskiej powinien: 1) mieć srebrną barwę, 2) być oznakowany: a. pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, b. pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, c. odblaskowym napisem STRAŻ MIEJSKA barwy żółtej umieszczonym na pasie , o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, d. świetlnym napisem STRAŻ MIEJSKA barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu, e. emblematem o wymiarach nie mniejszym niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających innych układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o których mowa na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383 z późn.zm.). 6.2. Całość oznakowania powinna być wykonana z materiału odpornego na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2000,00 zł musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w pkt X.1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: radlin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach