Przetargi.pl
Dostawę samochodu BUSA przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Irządzach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-446 Irządze, Irządze 124
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3543009 , fax. 034 3543110
 • Data zamieszczenia: 2014-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Irządzach
  Irządze 124
  42-446 Irządze, woj. śląskie
  tel. 034 3543009, fax. 034 3543110
  REGON: 00099124900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.irzadze.bip.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę samochodu BUSA przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób wraz z kierowcą przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.irzadze.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach