Przetargi.pl
dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego brygadowego skrzyniowego o DMC mniejszej bądź równiej 3,5 tony

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2666297, 2664476
 • Data zamieszczenia: 2015-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  ul. 3-go Maja 11 11
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2666297, 2664476
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego brygadowego skrzyniowego o DMC mniejszej bądź równiej 3,5 tony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rok prod. 2015, Pojazd fabrycznie nowy, Napęd na tylną oś - na tylne koła, Silnik wysokoprężny typu diesel, O mocy nie mniejszej niż 100 kM, Norma emisji spalin EURO5, Wielopunktowy wtrysk bezpośredni common rail, Pojemność silnika nie mniejsza niż 2150cm3, pozostałe wymaganie podaje się w SIWZ. GWARANCJA:na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów - nie mniej niż 24 miesiące, na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 36 miesięcy, na perforacje nadwozia - nie mniej niż 60 miesięcy licząc od dnia odbioru i podpisania protokołu przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Samochód musi:spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm., posiadać stosowną homologację na wszystkie jego elementy w tym skrzynię ładunkową, posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty, atesty, certyfikaty, homologacje potrzebne do jego rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. 2002 nr 133 poz. 1123 z późn. zm i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach