Przetargi.pl
Zakup i dostawa defibrylatorów wraz z szafkami metalowymi na AED z dźwiękowym alarmem otwarcia i z zestawem tablic informacyjnych AED z przeznaczeniem dla Komend Miejskich / Powiatowych Policji garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 18
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa defibrylatorów wraz z szafkami metalowymi na AED z dźwiękowym alarmem otwarcia i z zestawem tablic informacyjnych AED z przeznaczeniem dla Komend Miejskich / Powiatowych Policji garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa defibrylatorów wraz z szafkami metalowymi na AED z dźwiękowym alarmem otwarcia i z zestawem tablic informacyjnych AED z przeznaczeniem dla Komend Miejskich / Powiatowych Policji garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU”. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33182100-0 – defibrylatory. 3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: 3.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 3.3 załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 3.8 załączniku nr 4 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy, 3.5 załączniku nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 3.6. załączniku nr 6 do SIWZ – protokół odbioru. 4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ producenta i/lub modelu. Brak wpisania producenta i/lub modelu będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ. 5. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga aby wszystkie defibrylatory były jednakowe tj. tego samego producenta i modelu. 6. Miejscem dostawy w ramach zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Magazyn Wydziału Zaopatrzenia ul. Koszarowa 17. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. 7. Dostarczone urządzenia podlegają ocenie zgodności i są oznaczony znakiem CE, produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go, wyprodukowane w 2019r. i/lub w 2020 r. 8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu i parametrach nie gorszych jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. 9. Wymagania techniczne dotyczące urządzenia AED, warunków użytkowania, rejestracji danych, gwarancji urządzenia i utrzymaniu go w stanie gotowości do użycia, wymagania dotyczące zestawu do prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej, szafka na AED, zestawu tablic informacyjnych AED, torby przeznaczona do transportu defibrylatorów przenośnych AED zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu AED dla funkcjonariuszy/pracowników komend miejskich/powiatowych garnizonu śląskiego – użytkowników końcowych w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołów odbioru urządzeń przez Strony. Instruktaż winien obejmować w szczególności: a) program powszechnej dostępności do defibrylacji; b) umieszczenie i oznaczenie urządzenia w budynkach komend miejskich/powiatowych; c) inne elementy związane z użyciem AED. 10.1. Instruktaż winien być przeprowadzony w miejscach i terminach wyznaczonych przez pracowników Zamawiającego. Instruktaż musi być wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami GIS i MZ w związku z panującą epidemią SARS CoV2. 11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 12. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach