Przetargi.pl
"Zakup i dostawa ciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej”

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 148 304 , fax. 343 148 304
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
  ul. Myszkowska 59
  42-310 Żarki, woj. śląskie
  tel. 343 148 304, fax. 343 148 304
  REGON: 15140586600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup i dostawa ciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą: Część I: fabrycznie nowego ciągnika, Część II: fabrycznie nowej przyczepy, Część III: fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 poz.110) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Z pojazdem musi być dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, serwisową, dokument potwierdzający, że pojazd dostarczony posiada homologację wystawioną zgodnie z art.68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2020 poz.110.), inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 4.2 Charakterystyka techniczna: Część I: WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĄGNIKA Silnik - turbodoładowany, - moc nominalna (znamionowa) – minimum 98 KM, maksimum 107 KM, - pojemność silnika minimum 3 400 cm³, - ilość cylindrów – minimum 4, - rodzaj chłodzenia silnika – cieczą. Skrzynia biegów - skrzynia mechaniczna synchronizowana, czterobiegowa z dwoma zakresami prędkości, - ilość biegów przód / tył – minimum 12/6, - rewers (zmiana kierunku jazdy tył-przód) bezsprzęgłowy. Układ hydrauliczny - pompa o wydajności min 60 l/min, - hydraulika zewnętrzna min 3 pary wyjść hydraulicznych, - min. udźwig podnośnika – minimum 4500 kg. Wał odbioru mocy (WOM) - zakres prędkości pracy – niezależny 540 przy 2040 obr./min, 1000 przy 2160 obr./min, - złączny elektrohydraulicznie. Układ kierowniczy - wspomaganie hydrauliczne. Układ hamulcowy - mechaniczny, tarczowy, suchy, niezależny. Masa i wymiary ciągnika - masa eksploatacyjna – minimum 3500 kg - długość całkowita – minimum 4140 mm, - wysokość – maksimum 2860 mm, - prześwit agrotechniczny – minimum 464 mm Ogumienie - przód – minimum 360/70/R24, radialne, - tył – minimum 18.4.R34, radialne. Kabina - ochronna, komfortowa, wyciszona, ogrzewana z uchylnymi szybami, ze spryskiwaczem oraz wycieraczką szyby przedniej, klimatyzacja, lusterka zewnętrzne teleskopowe, światła robocze 2 sztuki przód, 2 sztuki tył, belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego + służba drogowa, fotel amortyzowany pneumatycznie. Dodatkowe informacje - zbiornik paliwa – minimum 120l, - dolny zaczep transportowy – listwa dolna, - obciążniki tył – minimum 4 x 45 kg, - rok produkcji ciągnika 2019 – 2020 - ciągnik nowy nieużywany, - gwarancja min. 24 miesiące. Część II: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYCZEPY - układ jezdny typu tandem, - dopuszczalna masa całkowita – maksymalna 11 000 kg, - ładowność [kg]: minimalna 6500 kg, maksymalna 8000 kg, - długość skrzyni ładunkowej: minimum 4400 mm, - wysokość ścian skrzyni [mm]: minimum 500+500, - wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]: nie więcej niż 1250, - grubość blachy podłogi – minimum 4 mm, - grubość blachy ściany – minimum 2 mm - zawieszenie – typu tandem, resory paraboliczne, - wywrót: trójstronny, - cylinder teleskopowy – minimum 1700 mm, - skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian, - trapezowy kształt skrzyni ładunkowej, - centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej, - drabinka, - instalacja hamulcowa pneumatyczna współpracująca z ciągnikiem oferty, - postojowy hamulec ręczny, - tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem, - tylne wejścia hydrauliki, hamulców, gniazdo elektryczne do drugiej przyczepy - dwa kliny do kół umieszczone w kieszeniach, - rok produkcji 2019 - 2020 - przyczepa nowa, nieużywana z możliwością rejestracji, wcześniej niezarejestrowana, - gwarancja min. 24 miesiące Część III: WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSIARKI BIJAKOWEJ - szerokość koszenia – minimum 1,20 m, - zasięg poziomy - 4,50 - 5,00 m, - sposób mocowania na ciągniku – tylny TUZ, - liczba noży – minimum 50 szt., noże bijakowe, - obroty WOM – 540 obr/min, - średnica wału roboczego - minimum 100 mm, - średnica wału kopiującego – minimum 140 mm, - kąt obrotu ramienia - minimum 110 stopni, - kąt obroyu głowicy ynącej - minimum 200 stopni, - waga – minimum 1200 kg, - sterowanie elektryczne joystickiem, - głowica pływająca, - zalecane użycie- minimum 500 godzin rocznie, - rok produkcji 2019 - 2020 - kosiarka nowa, nieużywana, - gwarancja min. 24 miesiące. Podane w SIWZ nazwy własne produktów traktować należy jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości urządzeń. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane ewentualnie znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie, jakości przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymienione w SIWZ oraz jej załącznikach, wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli w SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jego załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 4.3 Wymagania dodatkowe stawiane Wykonawcy: - Dostawa ciągnika, przyczepy i kosiarki do siedziby Zamawiającego do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. - Wykonawca dostawy w ramach wynagrodzenia przeszkoli dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika rolniczego i przyczepy. - Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia oferowane były fabrycznie nowe, kompletne, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów i były gotowe do pracy. - Ciągnik rolniczy musi działać z przyczepą i kosiarką bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z dostosowaniem ciągnika, przyczepy bądź kosiarki do użytkowania. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu oraz bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. UWAGA: Do oferty należy załączyć szczegółowy opis techniczny oferowanego ciągnika, przyczepy samowyładowczej i kosiarki bijakowej, katalog lub folder z opisem technicznym zawierający przez Zamawiającego parametry techniczne. 4.5 Lokalizacja dostawy: Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, tj.: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 - woj. śląskie, powiat myszkowski. 4.6 Wymagania stawiane Wykonawcy: 4.6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 4.6.2 Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. 4.6.3 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4.6.4 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu transportowego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanej dostawy. 4.6.5 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4.6.6 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4.6.7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 4.6.8 W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie sprzętów są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia. 4.6.9 W dniu odbioru sprzętów Wykonawca przekaże: dokumentację gwarancyjną w języku polskim w postaci dokumentu gwarancyjnego określającego warunki realizacji gwarancji, sposób wykonywania świadczeń gwarancyjnych, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, dokumenty homologacyjne umożliwiające dopuszczenie pojazdów do ruchu po drogach publicznych. 4.6.10 W dniu odbioru sprzętów zostanie sporządzony protokół odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: w zakresie części I: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w zakresie części II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w zakresie części III: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240 z późn.zm). 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Nr 06 8279 0000 0100 2378 2001 0105 podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy: "Zakup i dostawa ciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej” Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 06.04.2020 r. do godz. 1000. 4.Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w SEKRETARIACIE (II piętro, pokój nr 1) Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42 – 300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. 5.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 6.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.7 Do oferty należy załączyć:  Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ  Formularz cenowy – załączniki od nr 2.1 do nr 2.3 – w zależności od złożonej oferty Wykonawcy, tzn. w zależności od tego o jaką część zamówienia ubiega się Wykonawca.  Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ  Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu –załącznik nr 4 do SIWZ.  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy  Zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy PZP, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.  Szczegółowy opis techniczny oferowanego ciągnika, przyczepy samowyładowczej i kosiarki, katalog lub folder z opisem technicznym zawierający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach