Przetargi.pl
Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku mazowieckim

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, J. Kilińskiego 8c
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 755 58 00 , fax. 022 755 69 97
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2
  J. Kilińskiego 8c 8c
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 755 58 00, fax. 022 755 69 97
  REGON: 00079630600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola2.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim o nominale: 50 zł-926 szt. 20zł - 1322 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin ważności bonów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkola2.neostrada.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach